مایعات گازی و برشها

 

نام لاتین

نام فارسی

Propane

پروپان

Butane

بوتان

Raffinate

رافینیت

(Dry pyrolysis gasoline (DPG

بنزین پیرولیز

Light Naphtha

نفتا سبک

Fuel Oil

نفت کوره

Heavy End

برش سنگین

1, 3 Butadiene

1و 3 بوتادین

C3+ Cut

C3 +

Diesel Gas Oil

گازوئیل

Condensate

میعانات گازی

Base Oil

روغن پایه

Reformate

ریفورمیت

 

Tel: (0098 21) 82852690

تماس با واحد مایعات گازی