مایعات گازی و برشها

 نام لاتین نام فارسی
 Propane  پروپان
 Butane  بوتان
 Raffinate  رافینیت
 ( Dry pyrolysis gasoline (DPG  بنزین پیرولیز 
Light Naphta  نفتا سبک  
Propylene
پروپیلن
  Heavy  End   برش سنگین
 1, 3 butadiene
1 و 3 بوتادین  
C3+ Cut
C3 +
Ethylene
 اتیلن
Condensate  میعانات گازی 

تماس با واحد مایعات گازی