شیمیایی و آروماتیک ها

نام لاتین

نام فارسی

Benzene

بنزن

Para-xylene

پارازایلین

Ortho-xylene

ارتوزایلین

Styrene Monomer

استایرن مونومر

Mix- Xylene

مخلوط زایلین

Toluene

تولوئن

Caustic Soda

سود کاستیک

Methanol

متانول

Linear Alkyl Benzene (LAB)

الکیل بنزن خطی

Heavy Alkylate Benzene (HAB)

الکیلات سنگین

Toluene diisocyanate (TDI)

تولوئن دی ایزوسیانات

Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI)

متیلن دیفنیل دی ایزوسیانات

Ethylene Dichloride (EDC)

اتیلن دی کلراید

MONO Ethylene Glycol (MEG)

منو اتیلن گلایکول

Di Ethylene Glycol (DEG)

دی اتیلن گلایکول

Normal Paraffin (NP)

نرمال پارافین

Acetic Acid

استیک اسید

Carbon Black

دوده صنعتی

Aniline

آنیلین

Tel: (0098 21) 82852530                                     

تماس با واحد شیمیایی و آروماتیک