شیمیایی

 

نام لاتین

نام فارسی

Caustic Soda

سود کاستیک

Methanol

متانول

(Linear Alkyl Benzene (LAB

الکیل بنزن خطی

(HeavyAlkylate Benzene (HAB

الکیلات سنگین

(Toluene diisocyanate (TDI

تولوئن دی ایزوسیانات

Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI)

متیلن دیفنیل دی ایزوسیانات

Ethylene Dichloride (EDC)

اتیلن دی کلراید

MONO Ethylene Glycol (MEG)

منو اتیلن گلایکول

Di Ethylene Glycol (DEG)

دی اتیلن گلایکول

Normal Paraffin (NP)

نرمال پارافین

MTBE

متیل ترت بوتیل اتر

Acetic Acid

استیک اسید

Carbon Black

دوده صنعتی

Aniline

آنیلین

 

 

 

ساختمان شم               اره ۱ : ت                          Tel: (0098 21) 82852530                                                                               

·        هران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک ، شماره ۲۴۹۹

تماس با واحد شیمیایی