شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

رسانه جدید

این شرکت در سال 1997 در کشور سنگاپور تاسیس شده است و در زمینه تامین محصولات پتروشیمی از جمله گازهای مایع، مواد شیمیایی فعالیت می کند.
Reuest from PCC Singapore