دفتر پکن

 
 شروع فعالیت این شرکت در کشور چین به سال 1998 برمی گردد .هم اکنون دفتر پکن مسئولیت صادرات محصولات پتروشیمی با تاکید بر پلیمرها را در مناطق چین و جنوب شرقی آسیا بر عهده دارند.

تماس با دفتر چین