اخبار

ضرورت ارائه کد ملی شرکت برای اشخاص حقوقی

احتراما در اجرای ماده 11 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی، تمامی شرکتها موظف می باشندحداکثر تا تاریخ01/08/88نسبت به اخذ شناسه ملی از اداره ثبت شرکتها اقدام و نسبت به ارائه آن به پتروشیمی اقدام نمایند.در غیر اینصورت بعد از تاریخ فوق هرگونه ثبت سفارش،گشایش اعتبار،عقد قرارداد،وقبول شرکت در مناقصات با شرکتهای فاقد شناسه ملی ممنوع میباشد

۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۰۷:۳۴
مدیریت بازرگانی داخلی |