اخبار

مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت لوله سازی شمال 93/06/31

مزایده لوله سازی شمالمزایده شرکت لوله سازی شمال
مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت لوله سازی شمال 93/06/31
۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۲۱