اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000-1994

رسانه جدید

شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000-1994 از مؤسسه DNV گردید این شرکت که از بزرگترین شرکتهای بازرگانی خاورمیانه محسوب می گردد ، در سال 1380تصمیم به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ویرایش شده تحت عنوان ISO9001-2000، در سال 1380 گرفت . همچنین در سال 1388 شرکت ویرایش جدید این استاندارد را تحت عنوان ISO 9001:2008 دریافت نمود. از سال 1390 تا کنون نیز این شرکت گواهینامه مدیریت کیفیت خود را از شرکت TUV NORD Iran دریافت نموده است.