شرکت بازرگانی پتروشیمی|خدمات تخصصی|خدمات بازرگانی خارجی

خدمات بازرگانی خارجی

جهت تکمیل زنجیره خدمات تخصصی شرکت ، بخشی تحت عنوان خدمات بازرگانی خارجی شامل عملیات ذیل توسط بخشهای مختلف در حال انجام است که آماده ارائه خدمات مورد نیاز طرف های تجاری با کیفیت مطلوب می باشد :