کودها و مواد وابسته

نام لاتین نام فارسی
 Urea اوره 
 Sulphur گوگرد
 Ammonia آمونیاک

 

تماس با واحد کودها