کودها و مواد وابسته

نام لاتین

نام فارسی

Urea

اوره

Sulphur

گوگرد

Ammonia

آمونیاک

 

 

Tel: (0098 21) 82852690

تماس با واحد کودها