آروماتیک ها

 نام لاتین نام فارسی
 Benzene  بنزن
 Orth-oxylene
 ارتو زایلین
 Para-xylene پارا زایلین 
C9 Aromatics
C9  آروماتیک 
 Toluene تولوئن
Hydro Treated Naphtha(HTN)
 هیدروتریتد نفتا
 Styrene Monomer استایرن منومر 

تماس با واحد آروماتیک