اخبار

مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت رام پلاستیک 93/06/30

مزایده رام پلاستیک

مزایده شرکت رام پلاستیک

مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت رام پلاستیک 30/06/93
۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۱۱