شرکت بازرگانی پتروشیمی|مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده

مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده

مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده

در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد ملزم است روزنامه رسمی مثبت تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره ، پروانه بهره برداری مرتبط و درخواست شرکت در مزایده ممضی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت بوده و به همراه معرفی نامه و کپی کارت شناسایی نماینده و در صورتیکه شخص حقیقی باشد باید پروانه بهره برداری مرتبط و درخواست شرکت در مزایده ، ممهور به مهر شخص را ارائه نماید . واحدهای تولیدی صنفی اعضای تعاونی های دریافت کننده سهمیه با ارائه پروانه تولیدی صنفی و تائید تعاونی و درخواست شرکت در مزایده ، ممهور به مهر تولید کننده .تذکر : شرکت متقاضیان فاقد پروانه بهره برداری مرتبط در مزایده ممنوع می باشد .