شرکت بازرگانی پتروشیمی|واردات|تجهیزات و مواد شیمیایی

تجهیزات و مواد شیمیایی

از جمله فعالیت های تخصصی شرکت بازرگانی پتروشیمی تامین داخلی و واردات کالاهایی نظیر تجهیزات ، مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع ، کاتالیست ها و .... می باشد که برای همین منظور با تاسیس شرکت تخصصی SPEC در داخل کشور و همین طور شرکتهای بازرگانی پتروشیمی آلمان و انگلستان این دسته فعالیتها با حضور نیروی متخصص پی گیری می شود .