ادرس مجتمعها

لیست مجتمع ها و انبارهای محل تحویل کالا
 
کدمجتمع
نام
آدرس دفتر مرکزی
آدرس کارخانه/انبار
تلفن
نمابر
صندوق پستی
Email
Web
22
شرکت پتروشیمی خراسان _ انبار امانی تهران
کیلومتر 17جاده بجنورد مشهد - شرکت پتروشیمی خراسان
تهران جاده  قدیم کرج شاداباد خیابان 17 شهریور
(0584)2234560-7
(0584)2221900
1413
35
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان _ انبار امانی رباط کریم
بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 4
رباط کریم به سمت ساوه بعد از پلیس راه رباط کریم
(0652265)52031-3
(062262)40و4118
 
31
بازرگانی پتروشیمی _ مخازن پتروشیمی رازی
تهران -خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- شماره  2499
بندر امام- مخازن مجتمع پتروشیمی رازی
(021)88789241-5
(021)88881726
19395/4619
37
بازرگانی پتروشیمی _ مخازن پتروشیمی رازی/ تولید آریا فسفریک جنوب
تهران -خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- شماره  2499
بندر امام- مخازن مجتمع پتروشیمی رازی
(021)88789241-5
(021)88881726
19395/4619
PP
شرکت پتروشیمی پارس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(0772)7263880-4
(077273)23216
 
36
شرکت پتروشیمی پارس-امانی بندرامام
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان خوزستان- بندر امام خمینی - پتروشیمی بندرامام
(0772)7263880-4
(077273)23216
 
UG
شرکت پتروشیمی پردیس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(077273)23306-7
(077273)23304
 
AV
شرکت پتروشیمی اروند
 
ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3
(0652262)6009
(0652262)6111
 
AM
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
بندر امام - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
بندر امام - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
(0652262)4307-9
(0652262)4343
1465835461
PJ
شرکت پتروشیمی بندرامام
استان خوزستان - بندر امام خمینی پتروشیمی بندر امام
استان خوزستان - بندر امام خمینی پتروشیمی بندرامام
93310-17
 
138بندرامام
BU
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
(0652262)4204-6
(0652262)4200
111
PV
شرکت پتروشیمی تبریز
تبریز - کیلومتر 8 جاده آذر شهر - جاده کجاباد -پتروشیمی تبریز
تبریز - کیلومتر 8 جاده آذر شهر - جاده کجاباد -پتروشیمی تبریز
(0411)4280000
(0411)4201486
51745-354
JM
شرکت پتروشیمی جم
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(077273)23221-5
(077273)23311
 
PK
شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان بجنوردکیلومتر 17 جاده بجنورد مشهد پتروشیمی خراسان
خراسان بجنوردکیلومتر 17 جاده بجنوردمشهد پتروشیمی خراسان
(0584)2234560-7
(0584)2221900
1413
98
شرکت پتروشیمی خراسان- امانی رباط کریم
خراسان بجنوردکیلومتر 17 جاده بجنورد مشهد پتروشیمی خراسان
رباط کریم به سمت ساوه بعد از پلیس راه رباط کریم
(0584)2234560-7
(0584)2221900
1413
PZ
شرکت پتروشیمی رازی
بندر امام خمینی - شرکت پتروشیمی رازی
بندر امام خمینی - مجتمع پتروشیمی زکریای رازی
(0652266)3333
(0652266)2096-7
161-113
TN
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4
(0652265)52031-5
(0652262)4118
333
PS
شرکت پتروشیمی شیراز
شیراز - کیلومتر 5 جاده پل خان - سد درودزن - پتروشیمی شیراز
شیراز - کیلومتر 5 جاده پل خان - سد دورودزن - پتروشیمی شیراز
(0711)2330091-9
(0711)2355006
111شیراز
FG
شرکت پتروشیمی فجر
بندرامام - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 پتروشیمی فجر
بندر امام منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4 پتورشیمی فجر
0652262-4401-7
0652262-4411
 
LP
شرکت پتروشیمی لاله
بزرگراهآفریقا نبش نهم گاندی شماره 38 طبقه 4
ماهشهر منطقه و ی‍ژه اقتصادی سایت 2
0652262-2057-8
0652262-2059
 
MC
شرکت پتروشیمی مارون
بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 2
بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 2
(0652262)2001-9
(0611)4434616
 
MB
شرکت پتروشیمی مبین
استان بوشهر - عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان بوشهر- عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(077272)62581
33130449
 
BR
شرکت پتروشیمی نوری
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(077273)23250-4
(077273)23255
75391-115
29
شرکت بازرگانی پتروشیمی _ انبار رباط کریم
تهران _ خ ولیعصر _ بالاتر از میدان ونک _ شماره 2499
رباط کریم به سمت ساوه بعد از پلیس راه رباط کریم
(021)88789241-5
(021)88827312
19395/4619
Row)) 1 - 24

شرکت بازرگانی پتروشیمی