شرکت بازرگانی پتروشیمی|بازرگانی داخلی|خرید از طریق بورس|فلودیاگرام مراحل خرید داخلی از طریق بورس

فرآیند خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان عامل خرید

فلودیاگرام