فرم استرداد وجه

 

فرم استرداد وجه

 
کلیه خریداران محصولات پتروشیمی که متقاضی استرداد مانده بستانکاری حساب کد اشتراک خود نزد شرکت بازرگانی پتروشیمی باشند ملزم هستند تقاضای خود را عین فرم نمونه زیر روی سربرگ خود تنظیم و به مدیریت بازرگانی داخلی این شرکت ارائه نمایند .
فرم نمونه :
مدیریت محترم بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی
با سلام
این شرکت / اینجانب ...........................دارنده کد اقتصادی / کد ملی به شماره ................................متقاضی استرداد مانده بستانکاری حساب به علت .......................................................................................... در کد اشتراک .....................میباشد . خواهشمند است مانده موجودی به حساب شماره ............................... 
نزد بانک .............شعبه .........کد........... با کد شبا ............... به نام شرکت / اینجانب................. واریز گردد.
قید نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده الزامی است .
مدارک مورد نیاز :
- شماره 12 رقمی کد اقتصادی شرکت
- شماره 11 رقمی شناسنامه ملی شرکت
- آخرین روزنامه رسمی که در آن نام مدیر عامل ذکر شده باشد .
- پشت و روی کارت ملی مدیر عامل همراه با ذکر تلفن و آدرس منزل ایشان
 
شماره تلفن : 82852373 و 82852375
 

توجه : باید فرمت در سربرگ همراه با مهر و امضای مدیر عامل / شخص همراه با آدرس و تلفن باشد . ارسال اصل نامه به آدرس این شرکت الزامی است .

توجه : ارسال اصل نامه به آدرس این شرکت الزامی است .