سرمایه گذاری در مجتمعها و طرحهای تولیدی شرکت بازرگانی پتروشیمی