مایعات گازی و برشها

 نام لاتیننام فارسی
 Propane پروپان
 Butane بوتان
 Raffinate رافینیت
 ( Dry pyrolysis gasoline (DPG بنزین پیرولیز 
Light Naphta نفتا سبک  
Propylene
پروپیلن
  Heavy  End  برش سنگین
 1, 3 butadiene
1 و 3 بوتادین  
C3+ Cut
 برش C3 +
Ethylene
 اتیلن
Condensate میعانات گازی 

تماس با وهحد مایعات گازی