تماس با واحدهای صادرات بازرگانی پتروشیمی

 عنوان تلفن فاکس پست الکترونیکی         
 مدیرعامل 82852000 82853000ceo[at]petrochem-ir.net
 مدیر بازرگانی خارجی 82852500 82853500 fcd[at]petrochem-ir.net
 معاون بازرگانی خارجی 82852510 82853510 dfc[at]petrochem-ir.net

  بخش صادرات مواد شیمیایی

(CausticSoda,Methanol,LAB,HAB,TDI,MDI,EDc,MEG,DEG,VCM)

 82852540

 82852530

 8285253540

82853530

 cme[at]petrochem-ir.net

 بخش صادرات آروماتیک

(Benzene,OrtoXylene,ParaXylene,C9Aromatic,Toluene,HTN,Styrene monomer)

 82852520 82853520 ame[at]petrochem-ir.net

 بخش صادرات کودها

 (Sulphur , Ammonia, Urea)

 82852550 82853550 fme[at]petrochem-ir.net

 بخش صادرات گازها و خوراک

(Propane ,Butane ,Raffinate,Dry PyrolysisGasoline (DPG), LightNaphtha, Propylene,Heavy End, Butadiene, C3+ Cut Ethylene , Condensate)

 82852550 82853550 gme[at]petrochem-ir.net

 بخش صادرات ترموپلاستیک

(HDPE,LLDPE,LDPE,ABS,PP,PS)

 82852600 82853600 tme[at]petrochem-ir.net

 بخش صادرات پلیمری

(SBR 1502 , PET Bottle , PET Fiber , Epoxy Resins , PTA , Melamine Crytal , Polycarbonate)

 82852600 82853600pme[at]petrochem-ir.net
 بخش اسناد 82852668 82853660 edd[at]petrochem-ir.net

آدرس

خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک ، نبش کوچه شهید والی نژاد پلاک 2499

کدپستی :1969713113

تلفن :82851-009821

فکس: 82853001-009821


پست الکترونیکی: pcc[at]petrochem-ir.net , info[at]petrochem-ir.net


تماس با شرکت بازرگانی پتروشیمی