انبارها و مخازن خارج از کشور بازرگانی پتروشیمی

انبارها:

چین :12

(Tianjin, Qingdao,Shanghai, Ningbo, , huangpu)

دبی: 2

(Jebel Ali)

هند: 1

(Nhava Sheva)

Loading