شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

 

رسانه جدید

تاسیس:1997

فعالیت ها: تامین محصولات پتروشیمی از جمله گازهای مایع، مواد شیمیایی، معطر،
کود و پلیمرها و محصولات تولیدی نفت به جنوب شرق آسیا و منطقه شرق آسیا

 

PCC (SINGAPORE) PTE LTD

8Eu Tong Sen Street, The Central Tower 1, #16-91, Singapore 059818

79 51 23 62 (65+) :تلفن دفتر

60 55 23 62 (65 +)               

info@pccsing.com.sg  :پست الکترونیکی

Reuest from PCC Singapore