شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

دفتر سنگاپور

تاسیس شده: 1997

فعالیت ها: تامین محصولات پتروشیمی از جمله گازهای مایع، مواد شیمیایی، معطر،
کود و پلیمرها و محصولات تولیدی نفت به جنوب شرق آسیا و منطقه شرق آسیا

260 Orchard Rd, #08-02
Singapore 238855
Telephone: (+65) 6223 5560 / (+65) 6223 5179
Fax: (+65) 6223 5907

Reuest from PCC Singapore