شرکت بازرگانی پتروشیمی لندن

 
 pccuk
 
 

این شرکت که در سال 1992 در لندن تاسیس شده است عمدتا در حوزه تامین منابع مالی و تامین تجهیزات و قطعات و مواد شیمیایی مورد نیاز پروژه ها و مجتمع های پتروشیمی فعالیت می کند.

 

Telephone : 0044 203906 7777
Email:info@pccuk.com
Address : 24 Grosvenor Gardens,  Belgravia , London  SW1W 0DH, United Kingdom
Company No: 2647333
Registered at : Companies House , Crown way , Cardiff , CF14 3UZ

Website: www.pccuk.com 

درخواست از دفتر لندن