شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلستان

 
 pccuk
 
 

این شرکت که در سال 1992 در لندن تاسیس شده است عمدتا در حوزه تامین منابع مالی و تامین تجهیزات و قطعات و مواد شیمیایی مورد نیاز پروژه ها و مجتمع های پتروشیمی فعالیت می کند.

 

درخواست از شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلستان