آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1394

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 مهر ماه 1394 ۲۸ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28مهر ماه سال 1394 ۲۷ مهر ۱۳۹۴
قابل توجه خریداران محترم PET گریدبطری ۲۵ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 26 مهر1394 ۲۵ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25مهر ماه سال 1394 ۲۵ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 مهر ماه 1394 ۲۱ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21مهر ماه سال 1394 ۲۰ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مهر1394 ۱۹ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18مهر ماه سال 1394 ۱۵ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 مهر ماه 1394 ۱۴ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14مهر ماه سال 1394 ۱۳ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 13 مهر1394 ۱۲ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11مهر1394 ۸ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7مهر ماه سال 1394 ۶ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 5 مهر1394 ۵ مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 4مهر ماه سال 1394 ۱ مهر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 مهر1394 ۱ مهر ۱۳۹۴