آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1394

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 مرداد 1394 ۳۱ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3مرداد ماه سال 1394 ۳۱ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 31تیر 1394 ۳۰ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30تیرماه سال ۲۹ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29تیرماه سال 1394 ۲۴ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 تیر 1394 ۲۴ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24تیر 1394 ۲۳ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23تیرماه سال 1394 ۲۲ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20 تیر ماه سال 1394 ۱۶ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 تیر 1394 ۱۶ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16تیرماه سال 1394 ۱۶ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 تیر 1394 ۱۴ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 تیر 1394 ۱۰ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه فروش مستقیم محصول SBR1502 و PBR شرکت پتروشیمی تخت جمشید ۹ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 تیر 1394 ۹ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9تیرماه سال 1394 ۸ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 7 تیر ماه 1394 ۶ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 تیر 1394 ۳ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 6 تیر ماه سال 1394 ۳ تیر ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 تیر 1394 ۲ تیر ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2تیر ماه سال 1394 ۱ تیر ۱۳۹۴