آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1393

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 آذر ماه سال 1393 ۲۶ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29آذر ماه سال 1393 ۲۶ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 آذر ماه سال 1393 ۲۵ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 آذر ماه سال 1393 ۲۴ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 آذر ماه سال 1393 ۱۹ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23آذر ماه سال 1393 ۱۹ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 آذر ماه سال 1393 ۱۸ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 آذر ماه سال 1393 ۱۷ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16آذر ماه سال 1393 ۱۵ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 آذر ماه سال 1393 ۱۲ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 15آذر ماه سال 1393 ۱۲ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 آذر ماه سال 1393 ۱۱ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه فروش LAB پتروشیمی بیستون ۱۱ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 آذر ماه سال 1393 ۱۰ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8آذر ماه سال 1393 ۵ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 آذر ماه سال 1393 ۵ آذر ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 آذر ماه سال 1393 ۴ آذر ۱۳۹۳
تولید محصول جدید CDPET در مجتمع پتروشیمی تندگویان ۳ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 04 آذر ماه سال 1393 ۳ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی اروند ۳ آذر ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2آذر ماه سال 1393 ۱ آذر ۱۳۹۳