آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1393

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29مرداد ماه سال 1393 ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه تسهیلات ویژه فروش محصول LAB پتروشیمی بیستون ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 28 مرداد ماه سال 1393 ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1393 ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 مرداد ماه سال 1393 ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22مرداد ماه سال 1393 ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21 مرداد ماه سال 1393 ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1393 ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1393 ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 مرداد ماه سال 1393 ۱۶ مرداد ۱۳۹۳
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18 مرداد ماه سال 1393 ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18 مرداد ماه سال 1393 ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15مرداد ماه سال 1393 ۱۴ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14 مرداد ماه سال 1393 ۱۴ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1393 ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 مرداد ماه سال 1393 ۶ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 مرداد ماه سال 1393 ۵ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1393 ۴ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1393 ۱ مرداد ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1393 ۱ مرداد ۱۳۹۳