آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1393

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2اسفند ماه سال 1393 ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29بهمن ماه سال 1393 ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28بهمن ماه سال 1393 ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26بهمن ماه سال 1393 ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25 بهمن ماه سال 1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 بهمن ماه سال 1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه کاهش قیمت TDI ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25بهمن ماه سال 1393 ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21بهمن ماه سال 1393 ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20بهمن ماه سال 1393 ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 بهمن ماه سال 1393 ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19بهمن ماه سال 1393 ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18 بهمن ماه سال 1393 ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ18 بهمن ماه سال 1393 ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15بهمن ماه سال 1393 ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14بهمن ماه سال 1393 ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12بهمن ماه سال 1393 ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11بهمن ماه سال 1393 ۸ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11 بهمن ماه سال 1393 ۸ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8بهمن ماه سال 1393 ۷ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 دی ماه سال 1393 ۶ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ05 بهمن ماه سال 1393 ۵ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 بهمن ماه سال 1393 ۵ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه کاهش قیمت TDI ۴ بهمن ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 4بهمن ماه سال 1393 ۱ بهمن ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 بهمن ماه سال 1393 ۱ بهمن ۱۳۹۳