آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1393

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 بهمن ماه سال 1393 ۳۰ دی ۱۳۹۳
کاهش قیمت محصولات پلی اتیلن تر فتالات تولیدی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30بهمن ماه سال 1393 ۲۹ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ29 اذر ماه سال 1393 ۲۸ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 27دی ماه سال 1393 ۲۴ دی ۱۳۹۳
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 دی ماه سال 1393 ۲۴ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 دی ماه سال 1393 ۲۳ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23دی ماه سال 1393 ۲۳ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 دی ماه سال 1393 ۲۲ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ21 اذر ماه سال 1393 ۲۰ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 دی ماه سال 1393 ۱۷ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20دی ماه سال 1393 ۱۷ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ17 دی ماه سال 1393 ۱۶ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16دی ماه سال 1393 ۱۶ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16 دی ماه سال 1393 ۱۶ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14دی ماه سال 1393 ۱۳ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه تعمیرات اساسی پتروشیمی اروند ۱۳ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13دی ماه سال 1393 ۱۰ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 دی ماه سال 1393 ۱۰ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی، پلیمری در تاریخ10 دی ماه سال 1393 ۹ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 دی ماه سال 1393 ۸ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 دی ماه سال 1393 ۶ دی ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 6 دی ماه سال 1393 ۳ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 دی ماه سال 1393 ۳ دی ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 دی ماه سال 1393 ۱ دی ۱۳۹۳