آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1392

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 آبان سال 1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
محصولات پلیمری در تاریخ 30 مهر ماه سال 1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30 مهر ماه سال 1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ30 مهر سال 1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28 مهر ماه سال 1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 مهر سال 1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن 920723 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 مهر سال 1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23 مهر ماه سال 1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ23 مهر سال 1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 مهر سال 1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه استعلام بهاء شماره 9 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 مهر سال 1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه تعمیرات پتروشیمی پارس ۲۱ مهر ۱۳۹۲
تعمیرات پتروشیمی برزویه ۲۱ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 مهر سال 1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۷ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 مهر سال 1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16 مهر ماه سال 1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ16 مهر سال 1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
عرضه استایرن منومر قبل از تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14 مهر ماه سال 1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 14 مهر سال 1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 مهر سال 1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۱۰ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 مهر سال 1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 مهر ماه سال 1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 مهر سال 1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۳ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 مهر سال 1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2مهر ماه سال 1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2 مهر سال 1392 ۱ مهر ۱۳۹۲