آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1392

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1392 ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۷ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 شهریور سال 1392 ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 شهریور سال 1392 ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 شهریور ماه سال 1392 ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه بارگیری استایرن منومر پتروشیمی پارس ۲۳ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 شهریور ماه سال 1392 ۲۳ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن 920619 ۲۱ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 شهریور سال 1392 ۱۹ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 شهریور ماه سال 1392 ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 شهریور سال 1392 ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۱۳ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 شهریور سال 1392 ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 شهریور ماه سال 1392 ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 شهریور ماه سال 1392 ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 شهریور سال 1392 ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 شهریور سال 1392 ۶ شهریور ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۶ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 شهریور سال 1392 ۵ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5 شهریور ماه سال 1392 ۴ شهریور ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 شهریور سال 1392 ۴ شهریور ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 شهریور سال 1392 ۳ شهریور ۱۳۹۲