آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1392

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه واریز وجوه هزینه حمل محصولات تحویل از انبار های موجود در تهران ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
قابل توجه خریداران محترم ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30مرداد سال 1392 ۲۹ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1392 ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 مرداد سال 1392 ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 مرداد سال 1392 ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۲۳ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23مرداد سال 1392 ۲۳ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 مرداد سال 1392 ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1392 ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه عرضه ABS وارداتی ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن 920515 ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16مرداد سال 1392 ۱۵ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 مرداد سال 1392 ۱۴ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری قابل عرضه در بورس کالا مورخ 92/05/15 ۱۴ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 مرداد سال 1392 ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 مرداد سال 1392 ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 مرداد سال 1392 ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
( اطلاعیه مزایده شماره 1006) ۱۰ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۹ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9مرداد سال 1392 ۷ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 مرداد ماه سال 1392 ۶ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲ مرداد ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2مرداد سال 1392 ۲ مرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1 مرداد ماه سال 1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲