آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1392

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 خرداد سال 1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 31اردیبهشت سال 1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
قابل توجه خریداران محترم محصولات شیمیائی و پلیمری ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 اردیبهشت سال 1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24اردیبهشت سال 1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22اردیبهشت سال 1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 21 اردیبهشت سال 1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21اردیبهشت سال 1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18اردیبهشت سال 1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ18 اردیبهشت سال 1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 17اردیبهشت سال 1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی در سال 1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ11 اردیبهشت سال 1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10اردیبهشت سال 1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال 1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 اردیبهشت سال 1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
اصلاحیه اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 اردیبهشت سال 1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3اردیبهشت سال 1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 اردیبهشت سال 1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲