آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1391

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30 آبان ماه سال 1391 ۲۹ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 آبان سال 1391 ۲۹ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29 آبان ماه سال 1391 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28 آبان ماه سال 1391 ۲۷ آبان ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۲۴ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 آبان سال 1391 ۲۴ آبان ۱۳۹۱
تعمیرات اساسی مجتمع شهید تندگویان ۲۳ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 27 آبان ماه سال 1391 ۲۳ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 آبان ماه سال 1391 ۲۳ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23 آبان ماه سال 1391 ۲۲ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 آبان ماه سال 1391 ۲۱ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21 آبان ماه سال 1391 ۲۰ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۷ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 17 آبان ماه سال 1391 ۱۶ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 آبان سال 1391 ۱۶ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16 آبان ماه سال 1391 ۱۶ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16 آبان سال 1391 ۱۵ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14 آبان ماه سال 1391 ۱۰ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۰ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 آبان سال 1391 ۹ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 آبان سال 1391 ۹ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 آبان ماه سال 1391 ۸ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 آبان سال 1391 ۷ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 آبان ماه سال 1391 ۶ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 آبان ماه سال 1391 ۲ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 آبان سال 1391 ۲ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2 آبان ماه سال 1391 ۱ آبان ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2 آبان سال 1391 ۱ آبان ۱۳۹۱