آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1391

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30 مهر ماه سال 1391 ۲۹ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 مهر سال 1391 ۲۶ مهر ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۲۶ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25مهر سال 1391 ۲۴ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 مهر ماه سال 1391 ۲۴ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23 مهر ماه سال 1391 ۲۲ مهر ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۱۹ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 مهر سال 1391 ۱۸ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 مهر ماه سال 1391 ۱۷ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18مهر سال 1391 ۱۷ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16 مهر ماه سال 1391 ۱۵ مهر ۱۳۹۱
قابل توجه کلیه مصرف کنندگان محصول اپوکسی رزین ۱۳ مهر ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۱۳ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 مهر سال 1391 ۱۱ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 مهر ماه سال 1391 ۱۰ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11مهر سال 1391 ۱۰ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 مهر ماه سال 1391 ۹ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 مهر ماه سال 1391 ۸ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۵ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5مهر ماه سال 1391 ۵ مهر ۱۳۹۱
برنامه عرضه محصولات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در بورس ۵ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 مهر سال 1391 ۴ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 4 مهر ماه سال 1391 ۳ مهر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 مهر سال 1391 ۳ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 مهر ماه سال 1391 ۲ مهر ۱۳۹۱