آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1391

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 31 مرداد ماه سال 1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1شهریور سال 1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه فرو ش کمتراز ده تن ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 مرداد ماه سال 1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25 مرداد سال 1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 مرداد ماه سال 1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 مردادماه سال 1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
اصلاحیه - فروش زیر ده تن ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18 مرداد سال 1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 17 مرداد ماه سال 1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 15 مردادماه سال 1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه مهم در خصوص تعاونیها ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11 مرداد سال 1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10 مرداد ماه سال 1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 مرداد ماه سال 1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۴ مرداد ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 مرداد سال 1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 مرداد ماه سال 1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱