آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1391

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری OFF در تاریخ 1 مرداد ماه سال 1391 ۳۱ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از 10 تن ۲۸ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28 تیرماه سال 1391 ۲۷ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 27 تیرماه سال 1391 ۲۷ تیر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 تیر سال 1391 ۲۶ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 تیر ماه سال 1391 ۲۴ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۱ تیر ۱۳۹۱
مسدود شدن شماره های همراه برای دریافت پیامک از 30007492 - بازرگانی پتروشیمی ۱۹ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20 تیرماه سال 1391 ۱۹ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 تیر ماه سال 1391 ۱۷ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۴ تیر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 14 تیر سال 1391 ۱۳ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 تیرماه سال 1391 ۱۲ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 تیر ماه سال 1391 ۱۰ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۷ تیر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 تیر سال 1391 ۷ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 6 تیرماه سال 1391 ۵ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ4تیر ماه سال 1391 ۳ تیر ۱۳۹۱
تعمیرات واحد استحصال اتان مجتع پتروشیمی پارس ۳ تیر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 تیر سال 1391 ۳ تیر ۱۳۹۱