آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1391

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه تعمیرات اساسی واحد SBR پتروشیمی بندرامام ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری گرید OFF و ON در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی بیستون ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 اردیبهشت سال 1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 اردیبهشت سال 1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمریONدر تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمریOFF و ONدر تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری درتاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال 1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات on,off پلیمری در تاریخ 3 اردیبهشت ماه سال 1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3 اردیبهشت سال 1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱