آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1391

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 فروردین سال 1392 ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 فروردین سال 1392 ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 6 فروردین ماه سال 1392 ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 اسفند سال 1391 ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 اسفند سال 1391 ۲۲ اسفند ۱۳۹۱
آخرین عرضه محصولات پتروشیمی در سال 91 ۲۲ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1391 ۲۱ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 اسفند سال 1391 ۲۱ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 اسفند سال 1391 ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20اسفند ماه سال 1391 ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه مربوط به ارزیابی محصولات پتروشیمی ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16 اسفند سال 1391 ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 15 اسفند ماه سال 1391 ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 اسفند سال 1391 ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
اصلاحیه اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13اسفند ماه سال 1391 ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13اسفند ماه سال 1391 ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 اسفند سال 1391 ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12اسفند ماه سال 1391 ۹ اسفند ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۹ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 اسفند سال 1391 ۸ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 اسفند ماه سال 1391 ۸ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 اسفند سال 1391 ۷ اسفند ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5اسفند ماه سال 1391 ۳ اسفند ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۲ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 اسفند سال 1391 ۲ اسفند ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2 اسفند سال 1391 ۱ اسفند ۱۳۹۱