آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1391

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 1 اسفند ماه سال 1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 اسفند سال 1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28 بهمن ماه سال 1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
عرضه زایلین مخلوط وارداتی در تاریخ 28 ام بهمن ماه 1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 بهمن ماه سال 1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 بهمن سال 1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 21 بهمن سال 1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18 بهمن سال 1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 17 بهمن ماه سال 1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 بهمن سال 1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 14 بهمن سال 1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 14 بهمن سال 1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 بهمن ماه سال 1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 بهمن سال 1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 بهمن ماه سال 1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 بهمن سال 1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 بهمن ماه سال 1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 بهمن سال 1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
عرضه کمتر از ده تن ۴ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 بهمن سال 1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ3 بهمن سال 1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱