آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1391

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 دی سال 1391 ۲۸ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30 دی ماه سال 1391 ۲۷ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۷ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 دی سال 1391 ۲۶ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 دی ماه سال 1391 ۲۶ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ26دی سال 1391 ۲۵ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 25 دی ماه سال 1391 ۲۴ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصول زایلین مخلوط وارداتی مورخ 24/10/91 ۲۰ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۰ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 دی سال 1391 ۱۹ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 دی ماه سال 1391 ۱۸ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 دی سال 1391 ۱۸ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 دی ماه سال 1391 ۱۷ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصول وارداتی در تاریخ 18/10/91 ۱۷ دی ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۱۳ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 دی سال 1391 ۱۲ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه بسته بندی محصول پی وی سی ۱۲ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 دی سال 1391 ۱۲ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 دی ماه سال 1391 ۱۱ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10 دی ماه سال 1391 ۹ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 9 دی ماه سال 1391 ۷ دی ۱۳۹۱
مدت زمان تاییدیه فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس ۶ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۶ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 دی سال 1391 ۵ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5 دی ماه سال 1391 ۴ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 دی سال 1391 ۴ دی ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 دی سال 1391 ۳ دی ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 دی ماه سال 1391 ۲ دی ۱۳۹۱