آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1391

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه فروش کمتر از 10 تن ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات off پلیمری در تاریخ 30 فروردین ماه سال 1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 30 فروردین ماه سال 1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 29 فروردین ماه سال 1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری on, off در تاریخ 27 فروردین ماه سال 1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 فروردین سال 1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 23 فروردین ماه سال 1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 22 فروردین ماه سال 1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 20 فروردین ماه سال 1391 ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات ON,OFF در تاریخ 20 فروردین ماه سال 1391 ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۶ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 16 فروردین ماه سال 1391 ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 15 فروردین ماه سال 1391 ۱۴ فروردین ۱۳۹۱