آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1390

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2 آذر ماه سال 1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ یک آذر ماه سال 1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 آبان سال 1390 اصلاحیه ۲۸ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ29/08/90 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 آبان سال 1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 29 آبان ماه سال 1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۵ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25آبان سال 1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 25 آبان ماه سال 1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23 آبان ماه سال 1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ22/08/90 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 آبان سال 1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۱ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 آبانماه سال 1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 18آبان سال 1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 17 آبان ماه سال 1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 15 آبانماه سال 1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 آبان سال 1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ15/08/90 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
اصلاحیه مواد پلیمری مورخ 900815 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش محصولات زیر ده تن 10آبان ماه 1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 11آبان سال 1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 11 آبان ماه سال 1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 10 آبان 1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ08/08/90 ۷ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8آبان سال 1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 آبان ماه سال 1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ08/08/90 ۴ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ04/08/90 ۳ آبان ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4آبان سال 139 ۳ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 آبان ماه سال 1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
اطلاعیه بیس فنل A ۱ آبان ۱۳۹۰