آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1390

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1آبان سال 1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1 آبان ماه سال 1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ01/08/90 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1 آبان ماه سال 1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۷ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 مهر سال 1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 مهرماه سال 1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه استعلام بهاء شماره 7 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
قابل توجه خریدارن محترم محصول PVC پتروشیمی بندر امام ۲۴ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 24 مهر سال 1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ24/7/90 اصلاحیه ۲۰ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۰ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 24 مهرماه سال 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ24/7/90 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 مهر سال 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 20مهر ماه سال 1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مهرماه سال 1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 مهر سال 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 17 مهر 90 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 17 مهر 90 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱۳ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 13 مهر 90 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 مهر 90 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 12 مهر 90 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 10 مهر 90 ۹ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 10 مهر 90 ۶ مهر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۶ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 6 مهر 90 ۵ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 10 مهر 90 ۴ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 5 مهر 90 ۴ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 4 مهر 90 ۳ مهر ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 3 مهر 90 ۳ مهر ۱۳۹۰