آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1390

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 3 مهر 90 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 3 مهر 90 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 30 شهریور 90 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 29 شهریور 90 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 29 شهریور1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 27 شهریور90 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 27 شهریور 90 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 27 شهریور 90 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 شهریور 90 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 شهریور سال 1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 شهریورماه سال 1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 20 شهریور 90 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری 20 شهریور 90 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
اصلاحیه - عرضه محصولات شیمیایی در 16 شهریور 90 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 16 شهریور 90 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
جایگزینی محصول پلی اتیلن 0035پتروشیمی بندر امام ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 15 شهریور 90 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۸ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 13 شهریورماه سال 1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 شهریور سال 1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه ۷ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 شهریور سال 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ8 شهریورماه سال 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 6 شهریور 90 ۵ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ06/06/90 ۲ شهریور ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 6 شهریور 90 ۱ شهریور ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 2 شهریور 90 ۱ شهریور ۱۳۹۰