آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 1 شهریور 90 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 30 مردادماه سال 1390 - اصلاحیه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه 2- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 مرداد 90 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 مرداد90 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 30 مرداد 90 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 30 مرداد 90 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 30 مرداد 90 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 26 مرداد 90 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 26 مرداد 90 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 25 مرداد 90 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23مرداد سال 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 23 مرداد90 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 23 مرداد 90 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 23 مرداد 90 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 19 مرداد 90 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 18 مرداد 90 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 16 مرداد 90 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 16 مرداد 90 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16مرداد سال 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 مرداد سال 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 مردادماه سال 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 9 مرداد 90 ۶ مرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 9 مرداد 90 ۵ مرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 مرداد 90 ۵ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 9 مرداد 90 ۴ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 9 مرداد 90 ۳ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 5 مرداد 90 ۳ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 9 مرداد 90 ۳ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 4 مرداد 90 ۳ مرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 2 مرداد 90 ۱ مرداد ۱۳۹۰