آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1390

عنوانتاریخ انتشار
عرضه مواد پلیمری 2 مرداد 1390 ۳۰ تیر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۹ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 2 مرداد 90 ۲۸ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 29 تیر 90 ۲۸ تیر ۱۳۹۰
اصلاحیه - عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 28 تیر 90 ۲۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 تیر سال 1390 ۲۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 27 تیر 90 ۲۲ تیر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۲ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 27 تیر 90 ۲۱ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 22 تیر ماه 90 ۲۰ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 27 تیر ماه 90 ۲۰ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 21 تیر ماه 90 ۲۰ تیر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱۹ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 19 تیر 90 ۱۵ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 15 تیر 90 ۱۵ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 19 تیر 90 ۱۴ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 15 تیر 90 ۱۴ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 14 تیر 90 ۱۳ تیر ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 تیر 90 ۱۱ تیر ۱۳۹۰
اصلاحیه2- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 تیر90 ۸ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 12 تیر 90 ۸ تیر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۸ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری زیر 500 تن در تاریخ 12 تیرماه 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 تیرماه 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 8 تیر 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 12 تیر 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 8 تیر 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 12 تیر 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 8 تیر 90 ۷ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 7 تیرماه سال 1390 ۶ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ05/04/90 ۱ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 5 تیر 90 ۱ تیر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 5 تیر ماه 90 ۱ تیر ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱ تیر ۱۳۹۰