آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 تیر سال 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 1 تیرماه سال 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 31 خرداد 90 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 31 خرداد سال 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 29 خرداد 90 ۲۸ خرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 خرداد 90 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 29 خرداد 90 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 29 خرداد 90 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 25 خرداد 90 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 24 خرداد 90 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 18خرداد سال 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 18 خرداد 90 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 17 خرداد سال 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 16 خرداد 90 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 16 خرداد 90 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 11 خرداد 90 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ16/03/90 ۹ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 10 خرداد سال 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری زیر 500 تن در بورس در تاریخ 8 خرداد 90 ۷ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ08/03/90 ۴ خرداد ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۴ خرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه2- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 خرداد 90 ۳ خرداد ۱۳۹۰
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 4 خرداد 90 ۳ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 4 خرداد 90 ۳ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 3 خرداد 90 ۲ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 4 خرداد 90 ۲ خرداد ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 2 خرداد 90 ۱ خرداد ۱۳۹۰
آنالیز اسید کلریدریک ۱ خرداد ۱۳۹۰