آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
تعمیرات اساسی پتروشیمی شیراز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری زیر500 تن در تاریخ 1 خرداد سال 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ01/03/90 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 28 اردیبهشت 90 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 28 اردیبهشت 90 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 27 اردیبهشت 90 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 25 اردیبهشت 90 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 21 اردیبهشت 90 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 21 اردیبهشت 90 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 21 اردیبهشت 90 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 20 اردیبهشت 90 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کد کنترلی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 14 اردیبهشت 90 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 14 اردیبهشت 90 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 14 اردیبهشت 90 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 13 اردیبهشت 90 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
اصلاحیه فروش کمتر از ده تن ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
واریز وجه مالیات بر ارزش افزوده ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
فروش کمتر از 10 تن ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
اصلاحیه عرضه مواد شیمیایی 7 اردیبهشت1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصول پلی اتیلن جم BL3 در بورس در تاریخ 7 اردیبهشت 90 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 7 اردیبهشت 90 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 7 اردیبهشت 90 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 6 اردیبهشت 90 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
تعمیرات اساسی واحد اوره و آمونیاک شیراز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰