آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1390

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه کارگزاران محترم . . . ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه ON,OFF محصولات پلیمری در تاریخ 24 اسفند سال 1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23 اسفند ماه سال 1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه قروش کمتر از ده تن ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 22 اسفند سال 1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید در تاریخ 22 اسفند سال 1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 21 اسفندماه سال 1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 21 اسفند 1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید در تاریخ 21 اسفند سال 1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 17 اسفند سال 1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 اسفند سال 1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 اسفند سال 1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 14 اسفند سال 1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 14 اسفند سال 1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از 10 تن ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شمیائی در تاریخ 10 اسفند ماه سال 1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ09/12/90 ۸ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 9 اسفند ماه سال 1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
عرضه محصولات off گرید در تاریخ 7 اسفند ماه سال 1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 7 اسفند سال 1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 7 اسفندماه سال 1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 2 اسفندماه سال 1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰